Tag: trang tu chi tan suat

Trạng Từ Chỉ Tần…

Trạng từ chỉ tần suất (Adverb of frequency) là một trong những dạng của trạng từ trong tiếng Anh. Đúng…

Trạng Từ Chỉ Tần…

Có thể bạn không nhận ra nhưng bạn đang sử dụng trạng từ chỉ tần suất nhiều hơn bạn nghĩ.…