Tag: thong ke du lieu voi ham subtotal

Hàm SUBTOTAL Thống Kê…

Đôi khi ta cần thể hiện doanh số bán hàng theo từng nhân viên, hoặc số lượng thực phẩm…