Tag: thi tuong lai gan

Thì tương lai gần trong tiếng anh

Thì Tương Lai Gần…

Thì tương lai gần dùng để diễn tả một kế hoạch, dự định cụ thể có tính toán trong…