Tag: thi hien tai hoan thanh

Thì Hiện Tại Hoàn…

Thì hiện tại hoàn thành là thì sử dụng để diễn tả một hành động đã hoàn thành cho…