Tag: tao va xoa comment trong word

Tạo, Xóa Ghi Chú…

Microsoft Word hỗ trợ các tính năng với comment hay còn gọi lại ghi chú, bạn có thể tạo…