Tag: cau truc v-ed

V-ed Và V-ing Trong…

Bạn vẫn đang phân vân cách sử dụng, sự khác biệt giữa tính từ V-ING và V-ED, đây sẽ…