Tag: cau truc thi tuong lai hoan thanh

Thì Tương Lai Hoàn…

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn…