Tag: cau truc the more

Cấu Trúc The More…

Khi đã có thể sử dụng các dạng câu so sánh thành thạo, thì yêu cầu cao hơn bạn…