Tag: cau truc so as to

So As To Trong…

Cấu trúc so as to trong tiếng Anh được sử dụng để diễn tả mục đích hành động của…