Tag: bang dong tu bat quy tac

Bảng Động Từ Bất…

Động từ được chia thành hai dạng – sử dụng có quy tắc và không theo quy tắc. Dạng…