5. Phân biệt đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

Đại từ sở hữu = Tính từ sở hữu + Danh từ

Trong đó:

  • Tính từ sở hữu: Bổ nghĩa luôn cho danh từ đằng sau nó.
  • Đại từ sở hữu: Đóng vai trò như một cụm danh từ hoặc đại diện cho danh từ có chứa tính từ sở hữu.

Ví dụ:

Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu
This is my book. (Đây là quyển sách của tôi.) This book is mine. (Cuốn sách này là của tôi.)

6. Bài tập đại từ sở hữu

Bài 1: Điền vào chỗ trống.

1) Is this cup ____ (your / yours)?

2) The coffee is ____ (my/mine).

3) That coat is ____ (my/mine).

4) He lives in ____ (her/hers) house.

5) You might want ____ (your/yours) phone.

6) The new car is ____ (their/theirs).

7) She cooked ____ (our/ours) food.

8) Don’t stand on ____ (my/mine) foot!

9) She gave him ____ (her/hers) suitcase.

10) I met ____ (their/theirs) mother.

11) Is this ____ (their/theirs) coffee?

12) Is the flat ____ (her/hers)?

13) The grey scarf is ____ (my/mine).

14) That red bike is ____ (our/ours).

15) We should take ____ (our/ours) coats.

16) That is ____ (my/mine) car.

17) He dropped ____ (my/mine) bag.

18) Are these phones ____ (their/theirs)?

19) These cakes are ____ (our/ours)!

20) Are those children ____ (your/yours)?

Đáp án:

1. yours

2. mine

3. mine

4. her

5. your

6. theirs

7. our

8. my

9. her

10. their

11. their

12. hers

13. mine

14. ours

15. our

16. my

17. my

18. theirs

19. ours

20. yours

Bài 2: Điền vào chỗ trống.

1. This book is (you) ____.

2. The ball is (I) ____.

3. The blue car is (we) ____.

4. The ring is (she) ____.

5. We met Paul and Jane last night. This house is (they) ____.

6. The luggage is (he) ____.

7. The pictures are (she) ____.

8. In our garden is a bird. The nest is (it) ____.

9. This cat is (we) ____.

This was not my fault. It was (you) ____.

Đáp án:

1. This book is yours.

2. The ball is mine.

3. The blue car is ours.

4. The ring is hers.

5. We met Paul and Jane last night. This house is theirs.

6. The luggage is his.

7. The pictures are hers.

8. In our garden is a bird. The nest is its.

9. This cat is ours.

10. This was not my fault. It was yours.

Trên đây mình đã chia sẻ chi tiết về đại tự sở hữu, vị trí và cách sử dụng trong câu. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc đóng góp ý kiến thì hãy comment để đội ngũ Admin Edu giải đáp nhé! Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!