Bài Tập Chia Một Tổng Cho Một Số – Toán Lớp 4

Bài tập Chia một tổng cho một số có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải bài tập này giúp học sinh biết tính chất một tổng chia cho một số, cách vận dụng bài tập về tính chất chia một tổng cho một số. Mời các em cùng với Admin.edu luyện các bài tập chia một tổng cho một số lớp 4 như sau nhé.

Bài Tập Chia Một Tổng Cho Một Số

1. Lý thuyết Chia một tổng cho một số

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7

Ta có: (35 +21) : 7 = 56 : 7 = 8

35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8

Vậy: (35 +21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

2. Bài tập Chia một tổng cho một số

Câu 1:

Tính bằng hai cách:

a) (25 + 45) : 5 = …………

= …………

(45 + 25) : 2 = …………

= …………

= …………

b) 24 : 6 + 36 : 6 = …………

= …………

24 : 6 + 36 : 6 = …………

= …………

= …………

Câu 2:

Lớp 4A có 28 học sinh, chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 32 học sinh, cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu nhóm? (giải bằng hai cách)

Câu 3:

a) Tính:

(50 – 15) : 5 = …………

= …………

50 : 5 – 15 : 5 = …………

= …………

b) Điền dấu >, <, =

(50 – 15) : 5…………50 : 5 – 15 : 5

c) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Khi chia một hiệu cho một số…………………

Câu 4:

Tính (theo mẫu)

Mẫu: 4 × 12 + 4 × 16 – 4 × 8 = 4 × (12 + 16 – 8)

= 4 × 20 = 80

3 × 17 + 3 × 25 – 3 × 2 = …………………

= …………………

= …………………

3. Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

a) (25 + 45) : 5 = 70 : 5

= 14

(45 + 25 ) : 2 = 45 : 5 + 25 : 5

= 9 + 5

= 14

b) 24 : 6 + 36 : 6 = 4 + 6

= 10

24 : 6 + 36 : 6 = (24 + 36) : 6

= 60 : 6

= 10

Câu 2:

Tóm tắt

Cách 1:

Bài giải

Số nhóm của lớp 4A là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm của lớp 4B là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm của cả hai lớp là:

7 + 8 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Cách 2:

Số nhóm của cả hai lớp là:

(28 + 32) : 4 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Câu 3:

a) Tính:

(50 – 15) : 5 = 35 : 5

= 7

50 : 5 – 15 : 5 = 10 – 3

= 7

b) Điền dấu >, <, =

(50 – 15) : 5 = 50 : 5 – 15 : 5

c) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ, số trừ đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia số bị trừ với số chia, số trừ với số chia, rồi trừ các kết quả tìm được với nhau.

Câu 4:

Mẫu: 4 × 12 + 4 ×16 – 4 8 = 4× (12 + 16 – 8)

= 4 × 20

= 80

3 ×17 + 3 × 25 – 3 × 2 = 3 × (17 + 25 – 2)

= 3 × 40

= 120

Qua bài viết trên, Admin.edu mong rằng các em sẽ có thêm nhiều kiến thức về bài tập phép chia ở trên. Chúc các em học tập thật tốt nhé!