Bài Tập Chia Hai Chữ Số Cho Một Chữ Số – Toán Lớp 3

Trong chương trình lớp 3 việc tính phép chia 2 chữ số được quan tâm nhiều. Cùng Admin.edu tìm hiểu về bài tập chia hai chữ số cho một chữ số được tổng hợp dưới bài viết sau nhé.

Bài Tập Chia Hai Chữ Số Cho Một Chữ Số

Câu 1:

Đúng hay Sai ?

Bạn Mai đặt tính và tính phép chia như sau:

* 6 chia 2 bằng 3, viết 3; 3 nhân 2 bằng 6.

* Hạ 2, lấy 2 chia 2 được 1, viết 1; 1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0.

Vậy 26:2 = 13.

Hướng dẫn:

Phép chia này Mai lấy các chữ số từ hàng đơn vị đến hàng chục của số bị chia để chia cho số chia. Đó là thứ tự làm chưa đúng.

Vậy bạn Mai làm phép chia như vậy là sai.

Đáp án cần chọn là đáp án B.

Câu 2:

Kết quả của phép chia 69 : 3 là:

A. 32

B. 23

C. 36

D. 26

Hướng dẫn:

Vậy 69 : 3 = 23

Đáp án cần chọn là đáp án B.

Câu 3:

Giá trị 1/4 của 88 kg là:

A. 22 g

B. 44 kg

C. 22 kg

D. 24 kg

Hướng dẫn:

Giá trị  1/4  88 kg là:

88 : 4 = 22 (kg)

Đáp số: 22 kg.

Câu 4:

Điền số và dấu thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành lời giải cho bài toán:

Em mua 39 cái nhãn vở và em đã dùng hết 1/3 số nhãn vở đó. Hỏi em đã dùng hết bao nhiêu cái nhãn vở?

Hướng dẫn:

Em đã dùng hết số cái nhãn vở là:

39 : 3 = 13 (nhãn vở)

Đáp số: 13 nhãn vở.

Câu 5:

Một cửa hàng có 84 thùng dầu. Sau khi bán, số thùng dầu giảm đi 2 lần so với lúc ban đầu. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu thùng dầu?

Cửa hàng đó bán được số thùng dầu là  thùng

Hướng dẫn:

Cửa hàng đó đã bán số thùng dầu là:

84 : 2 = 42 (thùng dầu)

Đáp số: 42 thùng dầu.

Số cần điền vào chỗ trống là 42.

Câu 6:

Tìm y, biết 66 : y = 3

Gía trị của

Hướng dẫn:

66 : y = 3

y = 66 : 3

y = 22

Số cần điền vào chỗ trống là 22.

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

1 giờ có 60 phút. 1/3 giờ có số phút là:

Hướng dẫn:

60 : 3 = 20 (phút)

Đáp số: 20 phút.

Số cần điền vào chỗ trống là 20.

Câu 8:

Biết: x × 2 = 54 + 10.

Hướng dẫn:

x × 2 = 54 + 10

x × 2 = 64

x = 64 : 2

x = 32

Câu 9:

Ghép hai phép tính có cùng kết quả

Hướng dẫn:

Ta có:

63 : 3 = 84 : 4 = 21

36 : 6 = 30 : 5 = 6

55 : 5 = 22 : 2 = 11

Câu 10: Một số có ba chữ số, tích của chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục bằng 54; chữ số hàng đơn vị bằng 1/2 chữ số hàng trăm.

Số đó có giá trị là:…..

Hướng dẫn:

Vì 6 × 9 = 54 và chữ số hàng trăm còn chia hết cho 2 nên chữ số hàng trăm là 6; chữ số hàng chục là 9.

Chữ số hàng đơn vị bằng 1/2 chữ số hàng trăm nên chữ số hàng đơn vị là: 6 : 2 = 3.

Vậy số có ba chữ số cần tìm là: 693.

Qua bài viết trên. Admin.edu mong rằng các em sẽ có thêm nhiều kiến thức về bài tập chia hai chữ số cho một chữ số toán lớp 3. Chúc các em học tập thật tốt nhé.